Cơ sở vật chất

QUY TRÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN PHÒNG ĐOÀN

(Ban hành kèm Quy trình số 02-QT/VP của Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH CNTT ngày 22 tháng 07 năm 2019)

1. Mục đích:

Quy định trách nhiệm, quyền hạn và các quy định về việc thực hiện việc mượn, trả cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động Đoàn – Hội.

2. Phạm vi, thời gian áp dụng:

Áp dụng cho Đoàn trường, Hội sinh viên trường, các cơ sở Đoàn – Hội, các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn Trường – Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Văn phòng Đoàn trường (VPĐ) từ ngày 01/08/2019.

3. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Các đơn vị sử dụng theo dõi tình trạng của thiết bị tại https://tuoitre.uit.edu.vn/co-so-vat-chat.

Bước 2:  Gửi mail mượn thiết bị về VPĐ qua địa chỉ vpdoan@uit.edu.vn trước 03 ngày hoạt động diễn ra:

– Tiêu đề ghi theo định dạng: [Mượn thiết bị] <Tên đơn vị> – Ngày <ngày mượn> – <ngày trả>

– Nội dung bao gồm:

* Tên thiết bị cần mượn:

* Số lượng:

* Tên hoạt động:

* Người phụ trách, sđt:

Bước 3: Khi nhận được mail phản hồi, Thường trực đơn vị đến VPĐ nhận thiết bị và ký vào sổ theo dõi.

Bước 4: Thường trực đơn vị sử dụng đến VPĐ trả thiết bị và ký vào sổ theo dõi (thời gian trả là 01 ngày sau khi hoạt động kết thúc).

Bước 5: Văn phòng Đoàn kiểm tra thiết bị được trả, báo cáo Bí thư Đoàn trường những trường hợp làm hư hỏng, thất thoát thiết bị.

4. Những quy định chung:

Đoàn Trường giao cho các đơn vị mượn và sử dụng thiết bị để phục vụ các hoạt động Đoàn – Hội, câu lạc bộ – Đội – Nhóm trong Trường.

Các đơn vị phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ về quy trình, giữ gìn, quản lý thiết bị, tài sản của Đoàn Trường, báo ngay về Văn phòng Đoàn khi phát hiện mất mát thiết bị hoặc các hư hỏng cần sửa chữa.

Đối với các trường hợp làm hư hỏng, thất thoát thiết bị, các đơn vị sử dụng cần phải:

– Khôi phục lại trạng thái ban đầu của thiết bị.

– Trường hợp đặc biệt sẽ có sự thống nhất giữa Văn phòng và đơn vị sử dụng để có hướng giải quyết phù hợp.

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ