Các chương trình, hoạt động diễn ra tại UIT

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ