[slideshow_deploy id=’16205′]

Học tập - NCKH

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka – Lần thứ 23 năm 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: – Duy trì, nâng chất sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên Thành phố, qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tron... Xem thêm

Giáo dục

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ