[slideshow_deploy id=’16205′]

Giáo dục

Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đôi điều suy nghĩ về bản lĩnh chủ động rèn luyện ở Thanh niên hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Trải qua 50 năm, những lời dặn dò trong bản Di chúc vẫn luôn là nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng [... Xem thêm

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ